Tarot

Selected Paintings 2021-2022

http://www.koskinen.net/wp-content/uploads/2023/03/Essu_Koskinen_The-Empress-scaled.jpg http://www.koskinen.net/wp-content/uploads/2023/03/Essu_Koskinen_The-Empress-scaled.jpg
The Empress 2021. (private collection)
http://www.koskinen.net/wp-content/uploads/2023/01/New-Beginnings.jpg http://www.koskinen.net/wp-content/uploads/2023/01/New-Beginnings.jpg
New Beginnings 2022. (private collection)
http://www.koskinen.net/wp-content/uploads/2022/06/Koskinen_The-Magician_tarot-scaled.jpg http://www.koskinen.net/wp-content/uploads/2022/06/Koskinen_The-Magician_tarot-scaled.jpg
The Magician 2021
http://www.koskinen.net/wp-content/uploads/2022/06/4.-Koskinen_Truth-2021-scaled.jpg http://www.koskinen.net/wp-content/uploads/2022/06/4.-Koskinen_Truth-2021-scaled.jpg
Truth 2021 (private collection)
http://www.koskinen.net/wp-content/uploads/2022/06/3.-Koskinen_The-Queen-of-Cups-2021-scaled.jpg http://www.koskinen.net/wp-content/uploads/2022/06/3.-Koskinen_The-Queen-of-Cups-2021-scaled.jpg
Queen of Cups 2021
http://www.koskinen.net/wp-content/uploads/2022/06/2.-Koskinen_Srength-2021-scaled.jpg http://www.koskinen.net/wp-content/uploads/2022/06/2.-Koskinen_Srength-2021-scaled.jpg
Strength 2021. (private collection)
http://www.koskinen.net/wp-content/uploads/2022/04/essu1.png http://www.koskinen.net/wp-content/uploads/2022/04/essu1.png
Marshmallow World. 2021 (private collection)
http://www.koskinen.net/wp-content/uploads/2022/04/8.-Koskinen_Paradise-2021-scaled.jpg http://www.koskinen.net/wp-content/uploads/2022/04/8.-Koskinen_Paradise-2021-scaled.jpg
Paradise. 2021. (private collection)